Zpráva na VH Asociace exportérů za rok 2016

Vážení přátelé členové Asociace exportérů,

dovolte mi, prosím, abych se v krátkosti zmínil o práci a činnosti naší Asociace exportérů za rok 2016.

Rok 2016 je tak, jak to říkám již delší dobu, zatím naším nejúspěšnějším a také rokem naší největší aktivity. Pořádali jsme tradičně dvě Exportní fóra, jako každý rok, ale tentokrát jsme jejich úroveň a účast kvalitních přednášejících povznesli opět o úroveň výše. Důležitým momentem bylo rozhodnutí angažovat agenturu Hatcom s paní Hikelovou a paní Poprachovou. Od spolupráce s nimi si slibujeme další upevnění a prohloubení postavení AE. Čeká nás nyní velmi důležitá etapa v podobě získávání nejen nových členů, ale i nových partnerů. Důležité je uvést rychle do provozu naše nové webové stránky, které budou na velmi dobré profesionální úrovni. Máme před sebou důležitou etapu, kdy na konci roku naši spolupráci vyhodnotíme a věřím, že společnou aktivitou splníme naše cíle.

V roce 2016 jsme uspořádali 2 Exportní fóra. Jejich ekonomické a společenské hodnocení je velmi dobré a nebyly zaznamenány žádné podstatné negativní reakce od členů či přednášejících. Máme k dispozici kompletní monitoring tisku z obou Exportních fór a je skutečně radost o nás číst. Mezi našimi hosty byli význační představitelé vlády, státních orgánů, ČNB a řady důležitých českých podniků.

Podařilo se nám zajistit velmi reprezentativní hosty na příští již XVIII. EF, kterého je důležité se zúčastnit, zvlášť nyní v klíčovém okamžiku našeho státu a ekonomiky, a to v čase krátce před volbami a na konci intervence ČNB. Moderátorka Michaela Hergetová je v pravém slova smyslu profesionálkou na svém místě a pouze její mateřská dovolená nám klade úkol zajistit na přechodné období rovnocennou náhradu.

Významná je přítomnost a vystoupení představitelů našich partnerů a jejich zástupců, kteří mají na EF své místo a čas k prezentaci. Počet účastníků EF včetně médií se pohyboval okolo 120 a byli zde přítomni představitelé významných firem působících na českém území a mohu říci, že diskutovaná témata a úroveň, na které se přednášející prezentovali, byla účastníky velice pozitivně oceněna a hodnocena. Při této příležitosti bych chtěl vysoce ocenit přínos našich dlouholetých partnerů, kterými jsou Raiffeisenbank, AKCENTA CZ a OK GROUP.

Pro letošní rok jsme zvolili program takový, že obě EF opět uspořádáme v Grund resortu v Mladých Bukách, kde jsme schopni celou akci zrealizovat na velmi profesionální úrovni. Hlavní program proběhne v hotelové hale, která je pro tuto akci zcela přizpůsobena našim požadavkům a je vybavena špičkovým technickým zařízením, které překonalo naše očekávání, a pronájem této techniky plánujeme i pro příští Exportní fóra.

V mediální oblasti dobře spolupracujeme s agenturou Hatcom a jejími partnery a také ČRo a ČT24, kde se účastníme řady pořadů a relací. Především pořad ČT 24 a besedy v ČRo zaměstnává mne a pana Ottu Daňka velice a vyjadřujeme se k aktuálním událostem stále častěji. Máme již stabilní pozici a naše názory jsou respektované a je jim nasloucháno. Tuto pozici, vybudovanou v průběhu let, je potřeba dále upevňovat na bázi důvěry a profesionality. Dobrou pozici si budujeme mezi významnými analytiky, stratégy a představiteli důležitých státních institucí jako např. u víceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla, generálního ředitele společnosti EGAP Jana Procházky nebo u investičního stratéga Aleše Michla. Je to dlouhodobý proces, který jsme nastartovali před lety a nyní jej dotahujeme a přivádíme k dokonalosti.

Velmi dobrá spolupráce se ukazuje v pořádání našich Exportních fór, kdy již od počátku konání EF se představitelé ČNB a řady dalších institucí pravidelně těchto akcí účastní a velmi otevřeně diskutují. Poslední dvě fóra jsou obsahem přiložených zpráv a můžeme se o nich pobavit zvlášť. Myslím si, že zde jsme postoupili o několik stupňů a na jinou úroveň.

Na začátku této zprávy jsem uvedl hosty z minulého EF, kteří byli pro nás velkým přínosem a jejich účast i prestiží.

Exportní fóra chceme pravidelně opakovat a na letošní rok jsme se rozhodli uspořádat vzhledem k důležitosti letošního roku tyto akce hned tři! Ve spolupráci s agenturou Hatcom a Ministerstvem zahraničních věcí budeme dne 31.5.2017 pořádat první České exportní fórum, která bude pod patronací ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Náklady na tuto akci budou finančně pokryty partnerskými příspěvky. Stojíme ale na mezníku, který jsme překročili. Budeme pořádat České exportní fórum v Praze a tím cílit na velmi široké portfolio firem. Toto téma je jistě velmi široké a jistě je i tématem VH a vlastně celé naší práce. Chtěli bychom naše exportní fórum definitivně povznést do kategorie konferencí, postupně na mezinárodní úroveň a obohatit je o další témata. Musíme zajistit, aby na naše akce, které jsou plně sponzorsky kryty, přišli podnikatelé, kteří hledají informace a analýzy, kterých se jim na našem fóru dostane. Těšíme se a je to pro nás výzva vytvořit časem z našich exportních fór respektovanou mezinárodní konferenci.!!

Běžně pozitivní kontakty jsme udržovali s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem. Ten v roce 2016 skončil své období působnosti v ČNB a za jeho spolupráci mu jistě všichni velmi děkujeme. Jeho přínos pro český export byl velmi významný, naše analýzy to stále potvrzovaly a zůstane tak v našem povědomí jako velmi důležitá osoba ve funkci guvernéra!

Navázali jsme spolupráci s novým guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem a věříme, že zde udržíme pozitivní vztah i nadále. Spolupráce ČNB a AE je přirozená a pro obě strany přínosná. Ve své činnosti se účastníme řady akcí, které pořádá ČNB společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Témata diskuzí jsou zcela jasná a odpovídají aktuálním problémům exportérů nebo diskutujeme o otázkách české ekonomiky a možných dopadech na exportéry. Přijetí eura ano či ne, negativní dopady takových kroků, které přináší nynější politická situace ve světě a v ČR.

Dále se mění situace na trhu. Doba recesí pominula a nastává křehká a nejistá doba růstu. Mění se radikálně politická a tím i ekonomická situace v Rusku při nárůstu agresivity a návratu k socialistickému kolonializmu. Napadení Ukrajiny a výhrůžky pro ostatní sousední státy, které neladí s ruskými postoji, jsou stále problémem, který bude svět řešit. Jejich angažovanost v Sýrii je varováním a budeme jejich celosvětové aktivity dále sledovat. Ale i pro exportéry je Rusko důležitým partnerem a musíme vývoj situace v tomto teritoriu bedlivě sledovat. Dalším jevem je masový nárůst emigrace ze zemí Středního východu a jejich masivní příliv do Evropy. Vyvolává to novou situaci, kterou bude muset Evropa velmi rychle řešit a jejíž řešení nelze odkládat. Příliv více než 1 mil. cizinců jiné kultury a náboženství bude jistě pro Evropu velký problém.

Předpokládám dále rostoucí ekonomiku v USA, která na druhé straně bude velmi pozitivním aspektem ve světě. Myslím si, že se musíme snažit zaměřit svůj export do tohoto teritoria. Nástupem nového prezidenta Donalda Trumpa se kompletně mění priority a cíle USA. Musíme si chvíli počkat a reagovat na měnící se poměry na americkém trhu.

Naše Asociace exportérů má dále řadu užitečných informací, týkající se průběhu vývoje ekonomiky a změn v jeho růstu. Proto bych Vás chtěl požádat o Vaše návrhy či témata k diskusi. Podle Vašich zkušeností se můžeme snažit prosazovat naše návrhy na zlepšení dílčích věcí.

Shrnutí:

Asociace exportérů se dále prosazuje a upevňuje svoje postavení v oblasti exportu a musíme zde svoji činnost dále zintenzivnit. EF jsou nyní dobře připravované a pořádané pro české průmyslníky a exportéry, kteří se zde dozví řadu informací a potkají se zde s řadou našich špičkových představitelů, kteří odpoví na jejich otázky.

Jsme zváni do médií a náš mediální obraz je daleko zřetelnější a důraznější. Zde musím zdokonalovat své vystoupení a mediální působení dále prohlubovat. Navázali jsme spolupráci s agenturou Hatcom a budeme s ní i nadále spolupracovat. Činnost Hatcomu by měla zvýšit naše aktivity také mezi EF. Povědomí odpovědných redaktorů o AE je dostatečné a odborné redakce jsou o našich možnostech dobře informovány.

Rozsah prezentace názorů AE se podstatně zvýšil. Nově od října 2016 zasílá agentura HATcom členům AE pravidelný týdenní monitoring médií, kde jsou prezentace názorů AE uvedeny. Vystoupení bylo hodně a zájem o názory AE stále roste. A to je dobře.

Mediální prezentace AE po konání EF je k dispozici. Jsem přesvědčen, že tato stránka naší činnosti, tj. mediální prezentace Asociace exportérů, je stále naší velkou devizou a předčili jsme i takové organizace jako HK či Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Velmi si vážím spolupráce s našimi partnery Raiffeisenbank, AKCENTA CZ a OK GROUP. Je to velmi silné partnerství a snažme se zde pro nás získat max. pozitivního.

V rámci naší propagace byl uspořádán společně Export cup v golfu, kterého se zúčastnilo cca 80 lidí. Byla to dobrá prezentace jména a aktivit AE.

Podařilo se nám zintenzivnit a zkvalitnit práci na našem webu. Nyní v průběhu několika dní by měl být uveden do provozu nový web, od kterého si hodně slibujeme.

 

Výhled na další období:

AE již nestojí na křižovatce. V minulém roce jsme se nejvíce ve své historii prosadili v mediální oblasti a lze s hrdostí říci, že jsme pravidelně oslovování při každém mediálním projednávání kurzu koruny či otázky okolo exportu. Mediální oblast se musí stát podstatným předmětem našeho zájmu, musíme se naučit své názory lépe a více prodávat.

Velkým plusem pro nás je účast významných představitelů a ministrů na našich EF a dále účast představitelů EGAPu, ČNB atd.

 

Dále se odkládá datum přijetí EURa do cca 2020 a vzhledem k situaci v EU s tímto termínem souhlasíme. Podmiňujeme to zlepšením ekonomické situace v EU, sjednocením monetární a ekonomické politiky a vyřešením migrační krize. To jsou základní a fundamentální důvody naší zdrženlivosti. Zatím je existence české koruny naší předností. Myšlenku urychleného přijetí EURa hodnotíme vzhledem k nadměrnému zadlužení některých zemí EU jako neperspektivní a pro ČR zatím nepřijatelnou.

 

Nejdůležitější je vytvořit myšlenkový proud zajištěný skupinou expertů AE, který by zahrnoval a uceloval naše názory a problémy exportérů a myšlenkově toto upravit, učesat a připravit na prezentaci v různých médiích.

Připravujeme se na tento úkol již delší dobu, ale zatím chybí poslední krok a tím je vytvoření pracovní skupiny. Měl by to být jeden z našich hlavních úkolů.

Dalším naším úkolem je připravit účast zahraničních expertů a hostů, kteří mají jméno a oprávnění hovořit  k tématům, které budeme na EF prezentovat. První pokus byl v listopadu 2013 s účastí prof. Sinna, ale mediální ohlas nebyl dostatečný a jeho myšlenky patrně nezaujaly naše novináře.

 

Asociace exportérů, jako vždy při jakémkoliv vývoji ekonomického prostředí, musí být vidět a slyšet. Musí přinášet čerstvé a svěží myšlenky a umět je prezentovat a prosazovat.

Nesmíme se bát vystoupit a prezentovat své názory. Čas vzniku naší skupiny pro prezentaci našich názorů a postojů dozrál. Buď vznikne nyní, nebo nikdy.

 

O tom všem:

  • Zajistit smlouvami o partnerství financování Exportních fór a činnosti AE  Zajistit další partnery
  • Vytvořit pracovní skupinu, která bude formulovat názory exportérů a vytvářet z jejich postojů a myšlenek ucelený názorový blok, který budeme ve spolupráci s podobně smýšlejícími lidmi hájit a medializovat.                                                                                              
  • Dále pořádat Exportní fóra, rozšířit se na Prahu a okolí a zajistit zde účast významných hostů a přednášejících. Účast ministrů, představitelů státních organizací, odborů.
  • Vytvořit podmínky k posunu Exportních fór do kategorie mezinárodní exportní konference

 

 

Činnost Asociace exportérů v roce 2017

1/ Uspořádat v roce 2017 3x Exportní fórum

2/ Spolupracovat s partnery na pořádání seminářů věnovaných aktuálním problémům exportérů

3/ Vytvoříme „Pracovní skupinu AE“ která se bude pravidelně zabývat aktuálními otázkami

českých exportérů.

4/ Dále se účastnit pravidelných schůzek na ČNB, SP a dalších organizací

5/ Stát se členy grémií a poradních orgánů ministerstvech

6/ Plnit Plán činnosti na rok 2017

 

Věřím, že navážeme v dalším roce naší činnosti na vše dobré, čeho jsme dosáhli, a posuneme naší věc opět o hodný krok dále.

Děkuji Vám za pozornost

Jiří F.Grund

Předseda Asociace exportérů