Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

 • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
 • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
 • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
 • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Stanovy Asociace Exportérů

Čl. 1 Cíl činnosti

Asociace exportérů je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů. Asociace má právní subjektivitu a je způsobilá nabývat majetek, práva a závazky.

Čl. 2 Členství v Asociaci

 • a) Členem Asociace exportérů (dále jen Asociace) může být fyzická nebo právnická osoba, která z důvodu své profese, podnikání nebo z jiného důvodu má zájem na prosazování zájmů exportně zaměřených společností a firem.
 • b) O přijetí za člena rozhoduje výbor Asociace, který v případě pochybností o úmyslu žadatele hájit společné zájmy exportně zaměřených podniků může žádost o členství zamítnout.
 • c) Členství vzniká dnem doručení potvrzení členství.
 • d) Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení výboru Asociace, úmrtím člena nebo dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena.
 • Orgány Asociace
 • a) Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada.
 • b) Valná hromada volí výbor Asociace (dále jen „výbor“) a předsedu Asociace, který je členem výboru. Výbor má pět členů a je výkonným a statutárním orgánem Asociace oprávněným jednat jménem Asociace. Výbor jedná podpisem předsedy nebo dvou členů výboru pod vytištěný nebo napsaný název sdružení.

Čl. 3 Hlasování členů Asociace na valné hromadě

 • a) Každý člen Asociace má jeden hlas.
 • b) K přijetí usnesení valné hromady je třeba nadpolovičního počtu přítomných hlasů, není.li těmito stanovami určeno jinak. Hlasování na valné hromadě je veřejné, není-li těmito stanovami či rozhodnutím valné hromady stanoveno jinak.
 • c) Hlasování se může uskutečnit také korespondenčně a to i elektronickou formou, jestliže to na pozvánce na valnou hromadu výbor oznámí. V oznámení musí být uvedeno, ke kterým bodům jednání se tato možnost vztahuje, u těchto bodů jsou pak do počtu přítomných zahrnuty i korespondenční hlasy.

Čl. 4 Jednání a hlasování členů výboru

Jednání výboru svolává kterýkoli člen výboru nejpozději 15 dnů před termínem jednání. Člen výboru má při hlasování výboru jeden hlas, k přijetí usnesení výboru je třeba nadpolovičního počtu všech hlasů. Členové výboru mohou hlasovat také korespondenčně a to i elektronickou formou.

Čl. 5 Volby orgánů a členství v orgánech

Asociace exportérů je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů. Asociace má právní subjektivitu a je způsobilá nabývat majetek, práva a závazky.

Čl. 6 Valná hromada

 • a) Asociace musí alespoň jednou ročně konat valnou hromadu. Ta se sejde z podnětu výboru nebo členů Asociace, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu z celkového počtu hlasů. Termín konání valné hromady musí být oznámen členům Asociace nejméně 20 dnů předem, a to písemně poštou, faxem či elektronickou poštou. Na pozvánce musí být uveden navržený program jednání valné hromady.
 • b) O programu valné hromady rozhoduje výbor a do programu zařadí i body, které navrhne společně nejméně 10 členů asociace nejpozději 48 hodin před rozesláním oznámení o konání valné hromady.
 • c) Jednání schůze řídí předseda asociace nebo člen výboru výborem pověřený, v případě nemožnosti takového postupu valnou hromadou zvolený člen.
 • d) K přijetí usnesení o schválení nebo o změně stanov je zapotřebí tříčtvrtinové většiny všech hlasů všech členů Asociace.
 • e) Hlasování o jednotlivých usneseních organizuje, vyhodnocuje a potvrzuje ten, kdo řídí jednání valné hromady.

Čl. 7 Práva a povinnosti členů asociace

Člen má právo účastnit se veškeré jeho činnosti, zejména podílet se stanoveným způsobem na rozhodování Asociace, volit a být volen do orgánů Asociace, nahlížet do všech písemností vzniklých v souvislosti s činností Asociace.

Čl. 8 Práva a povinnosti výboru

 • a) Výbor se schází nejméně dvakrát ročně a kdykoli, kdy jeho jednání svolá kterýkoli jeho člen.
 • b) Výbor vede knihu členů Asociace.

Čl. 9 Hospodaření Asociace

 • a) Asociace je oprávněn zřídit pokladnu s hotovostí ve výši potřebné pro úhradu drobných, zejména nahodilých výdajů. Za správné vedení pokladních výkazů a roční vyúčtování odpovídá pokladník, který má i hmotnou odpovědnost za hotovost.
 • b) Výbor a pokladník na valné hromadě nejméně jednou ročně předloží přítomným vyúčtování plateb.
 • c) Členové Asociace platí poplatek za členství a mohou přispívat na její činnost dobrovolnými příspěvky.

Čl. 10 Doplňující ustanovení

 • a) Asociace zaniká rozhodnutím tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů asociace.
 • b) Asociace zaniká také v případě, že na dvou po sobě následujících valných hromadách, kde byla navržena volba výboru, nedojde k právoplatnému zvolení výboru. Dalším důvodem zániku Asociace je skutečnost, že se po dobu jednoho roku nesešla valná hromada.
 • c) Při zániku Asociace musí dojít k vypořádání majetku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy vznikl důvod pro zánik Asociace. Za vypořádání jsou odpovědni členové výboru, kteří byli jeho posledními členy před datem rozhodným pro zánik Asociace. Majetek asociace se po vypořádání závazků rozdělí v poměru souhrnné velikosti příspěvků. Každému členovi Asociace náleží podíl odpovídající jím zaplaceným příspěvkům za dobu existence Asociace.

Čl. 11 Přechodná ustanovení

Přípravný výbor Asociace plní funkci výboru Asociace až do právoplatných voleb výboru a je oprávněn k přijetí závazků Asociace, podpisu smluv a dalším úkonům, náležejícím výboru Asociace.

Ing. Jiří Grund
předseda AE
Grund a.s. Mladé Buky
grund.jiri@grund.cz