Stanovy Asociace Exportérů

Úplné znění stanov
Asociace exportérů z.s.
platné ke dni 15. 3. 2023

 

I. Údaje o založení

1. Asociace exportérů z.s. je právnická osoba, která byla založena dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jako občanské sdružení, tehdy pod názvem Asociace exportérů, a vznikla registraci Ministerstvem vnitra ke dni 26. 8. 2002.

2. Podle ustanovení § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ..občanský zákoník“), se původní občanské sdružení stalo spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících občanského zákoníku.

 

II. Základní ustanovení (název, sídlo, účel)

1. Název spolku zní: Asociace exportérů z.s.

2. Asociace exportérů z.s. je dobrovolným a nezávislým spolkem fyzických osob a právnických osob se zájmem o podporu exportního podnikání. Účelem spolku je podpora a prosazování zájmů exportně zaměřených společností a firem.

3. Sídlem spolku jsou: Mladé Buky.

4. Asociace exportérů z.s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, založeným k naplňování jeho účelu coby společnému zájmu jeho členů. Asociace exportérů z.s. je právnickou osobou, která svou činnost organizuje v souladu s občanským zákoníkem, těmito stanovami a obecně závaznými předpisy.

5. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

 

III. Činnosti spolku

1. Činnosti spolku směřují k naplňování účelu spolku, který je definován v čl. I. bod 2. těchto stanov.

2. Spolek zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. Spolek jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení účelu spolku, propaguje účel spolku v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení účelu spolku.

 

IV. Členství, práva a povinnosti

1. Členem spolku může být:
– osoba fyzická, která dovršila 18 let věku, a je plně svéprávná,
– osoba právnická,
obojí za předpokladu, že se jedná o osobu, která z důvodu své profese, podnikání nebo jiného důvodu má zájem na prosazování zájmů exportně zaměřených společností a firem.

2. O přijetí člena spolku rozhoduje výbor, který v případě pochybností o úmyslu žadatele usilovat o dosažení účelu spolku může žádost o členství zamítnout.

3. Členství vzniká dnem, kdy je žadateli o členství doručeno potvrzení o členství.

4. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

5. Členové spolku mají právo:

a) zúčastňovat se kulturního a společenského života v rámci spolku,
b) volit a být volen od orgánů spolku,
c) uplatňovat a prosazovat své názory na činnosti spolku,
d) požadovat od orgánů spolku informace o činnosti spolku,
e) podílet se na všech výhodách, které spolek poskytuje svým členům, zejména užívat majetek spolku.
f) účastnit se shromáždění členů spolku.

6. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy, rozhodnutí orgánů spolku, řádně a včas plnit svoji příspěvkovou povinnost, naplňovat účel spolku, stranit se veškeré činnosti a jednání, které se neslučují s účelem spolku.

7. Člen spolku může nad rámec své příspěvkové povinnosti poskytnout spolku příspěvek dobrovolný.

8. V rámci spolku existuje pouze základní členství (bez zvláštních práv a povinností).

9. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. Seznam členů nebude zpřístupněn jiným způsobem.

10. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

11. Členství ve spolku zaniká, jestliže člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

12. Spolek může rozhodnutím předsedy výboru člena vyloučit, pokud závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor. Právo na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení soudem upravuje ustanovení § 242 občanského zákoníku.

 

V. Organizační uspořádání a orgány spolku

1. Spolek má jediný orgán, kterým je výbor jako statutární orgán vykonávající současně působnost nejvyššího orgánu spolku.

2. Statutárním orgánem spolku je výbor (kolektivni statutární orgán ve smyslu ustanovení § 244 občanského zákoníku). Výbor je současně nejvyšším orgánem spolku ve smyslu ustanovení § 247 odst. 2 občanského zákoníku. Výbor má 7 členů, a to předsedu, a dalších šest členů výboru. První členy výboru (včetně osoby předsedy) volené po přijetí nového textu stanov ze dne 7. 12. 2016 voli valná hromada spolku schvalující nové znění stanov nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, následné volby a odvolávání již náleží výboru dle bodu 4. tohoto článku.

3. Spolek navenek zastupuje samostatně předseda nebo současně dva členové výboru.
4. Výboru jako nejvyššímu orgánu spolku náleží zejména tyto pravomoci:
– určovat hlavní zaměření činnost spolku,
– zřizovat rady a komise jako poradní odborné orgány.
– rozhodovat o vstupu a výstupu spolku do nebo z jiných organizací a spolků,
– schvalovat, rušit nebo měnit stanovy,
– plnit úlohu odvolacího orgánu,
– volit a odvolávat členy výboru,
– rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

5. Výbor jako statutární orgán spolku plní zejména tyto úkoly:
stanovuje výši a splatnost členských příspěvků a případně dalších poplatků,
jmenuje podle potřeby výkonné pracovníky spolku, zejména tajemníka spolku a účetní spolku, a stanoví způsob a výši jejich odměňování; běžné řízení takových výkonných pracovníků spolku náleží předsedovi.

6. Předseda svolává výbor nejméně čtyřikrát za rok, není-li potřeba svolat jej častěji, přičemž odpovídá za organizaci práce výboru. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí o volbě či odvolání člena výboru je potřeba souhlasu všech přítomných členů. K přijetí rozhodnutí o ostatních záležitostech je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. Členové výboru (včetně funkce předsedy) jsou do funkce voleni na dobu 10 let.

8. Předseda svolává vždy nejméně 1x ročně shromáždění všech členů spolku, a to pozvánkou zaslanou na e-mailové adresy členů uvedenou v seznamu členů. Výbor je povinen vypracovat písemnou zprávu o činnosti spolku za předchozí kalendářní rok, jehož součástí musí být též zpráva o hospodaření spolku v předchozím kalendářním roce. Tuto zprávu je prezident povinen přednést na shromáždění členů. Každý člen spolku má též právo obdržet na požádání písemné vyhotovení této zprávy.

 

VI. Členské příspěvky a poplatky

1. Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví pro každý kalendářní rok výbor spolku podle potřeb spolku.

2. Členské příspěvky platí všichni členové spolku.

3. Výbor spolku dále stanoví výši jednorázového členského příspěvku splatného při přijetí nového člena spolku.

4. Za užívání majetku spolku platí členové spolku poplatky stanovené výborem spolku.

 

VII. Majetek a hospodaření spolku

1. Spolek může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a mít samostatnou majetkovou odpovědnost. Jeho majetek tvoří finanční fondy, hmotný (movitý i nemovitý) a nehmotný majetek, případné pohledávky a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku a příjmů jsou zejména:

a) členské příspěvky a poplatky,
b) příjmy ze vzdělávací, poradenské a kulturně společenské činnosti,
c) sponzorské příspěvky, dary a dotace,
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.

3. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a platebního styku je výbor spolku oprávněn zřídit stálá pokladní místa a běžné účty a vést účetnictví v rozsahu předepsaném právními předpisy. Hospodaření probíhá podle rozpočtu schváleného výborem na příslušný kalendářní rok.

Za správnost vyhotovení, dne 15. 3. 2023

Ing. Jiří Grund
předseda AE
Grund a.s. Mladé Buky
grund.jiri@grund.cz