Už 20 let hájíme zájmy českých exportérů

  • Našimi členy jsou velké exportní korporace i malé a střední firmy
  • S předními experty predikujeme každý měsíc vývoj exportu ČR
  • Pravidelně pořádáme prestižní Exportní fóra, setkání úspěšných exportérů se zástupci státních institucí
  • Exportní fóra – místo pro výměnu názorů a informací mezi exportéry a bankovním sektorem

Desatero Asociace exportérů – výzvy pro novou vládu

V Praze dne 14. 6. 2018

Preambule 

Česká republika a její hospodářský růst mají jednu z nejvyšších závislostí na exportních aktivitách v celé Evropské unii. Už od roku 2014 úroveň exportu přesahuje 85 % našeho HDP. Z tohoto důvodu je klíčové, aby podnikatelské prostředí a služby státu byly co nejefektivnější, praktické a snadno dostupné. Oceňujeme pozitivní změny v oblasti ekonomické diplomacie a podpory exportu, ale nadále existuje prostor pro další zlepšení činnosti státu. 

Především je třeba více zapojit zástupce podnikatelských reprezentací do realizace podpory exportu. Je důležité, aby podnikatelé měli vliv na strategické rozhodování státu v oblasti podpory podnikání a exportu.

My, členové Asociace exportérů, vyzýváme novou vládu, aby zajistila:

1. vytvoření jednotného systému ekonomické diplomacie a služeb státu a zavedení standardní praxe, kdy vedoucí zastupitelského úřadu ČR bude plnit roli „manažera“ exportních a investičních služeb státu v zahraničí a bude podle toho i hodnocen;

2. zvětšení role firem a asociací v poskytování exportních služeb. Realizaci oficiálních českých účastí na zahraničních veletrzích s podporou státu dle doporučení zejména významných asociací, podobně jako je to v případě podnikatelských misí;

3. ustavení jednotné platformy pro strategické řízení v oblasti ekonomické diplomacie, exportního financování, pojištění a podpory podnikání. Tato platforma musí být podřízena přímo premiérovi ČR, aby byla zajištěna vykonavatelnost rozhodnutí a odstranil se přetrvávající resortismus;

4. důkladnou analýzu dopadů zrušení „Karenční doby“ především s ohledem na vágní a zaměstnavateli problematicky vymahatelnou legislativu, bezprecedentně vyhrocený nedostatek pracovních sil na trhu práce a na očekávaný nárůst nákladů pro zaměstnavatele. Důrazně nedoporučujeme přijetí tohoto rozhodnutí, neboť poučeni nedávnou minulostí víme, že po zrušení karenční doby nemocnost v průmyslu vzroste minimálně o 7 p. b. a pokud by došlo v souladu s představami odborových předáků ke zkrácení fondu pracovní doby, mělo by to fatální dopad nejen na celý průmysl, ale i na mandatorní výdaje státu. Samotné zkrácení pracovní doby nevítají ani zaměstnanci, protože by většině přineslo i snížení mezd;

5. důsledný audit sociálního systému pro nezaměstnané a nastavení podmínek pro vyřazení z tohoto systému v případě odmítnutí nabídek práce. Na druhou stranu zvýhodnit zaměstnávání pracujících důchodců a pro tuto skupinu obyvatel nastavit atraktivní daňovou i důchodovou motivaci;

6. posílení kapacity režimů zvláštního zacházení pro zahraniční zaměstnance ze zemí nám kulturně blízkých (jako je například Ukrajina, Srbsko), aby čeští exportéři mohli navýšit kapacity a neztráceli cenné obchodní příležitosti z důvodů nedostatečné nabídky zaměstnanců na trhu práce;

7. zachování státní podpory exportu zejména v oblasti pojišťování do rizikovějších teritorií za podmínek srovnatelných s ostatními zeměmi OECD. V případě financování exportu zachování státní podpory u segmentů, které nefinancují nebo nemohou financovat komerční banky;

8. zavedení zrychleného vydávání schengenských krátkodobých víz (model fast track) pro prověřené zahraniční obchodní partnery, kteří směřují na obchodní cestu do ČR;

9. základní podmínky pro implementaci Průmyslu 4.0, zajištění kvalitního datového pokrytí území ČR, ale i rozsáhlou reformu školství s aktivní státní podporou studia technických oborů, a to na všech stupních, počínaje školstvím základním, dle požadavků odborníků z českého průmyslu;

10. proaktivní obchodní politiku v rámci EU, která by zabránila hrozbě růstu protekcionismu, zhoršování přístupu na zahraniční trhy a riziku rozpadu pravidel světového obchodu.

 


Nahoru