Novinka z oblasti mezinárodních daní – Nové informační povinnosti pro společnosti (Country-by-Country Reporting)

Dne 4. září 2017 podepsal prezident novelu zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní („Zákon“), která v návaznosti na Směrnici Rady 2016/881 zavádí nové informační povinnosti společností vůči správci daně v oblasti mezinárodní výměny informací.

 Novela zavádí nové informační povinnosti pro společnosti nadnárodních skupin, jejichž konsolidované výnosy za vykazované účetní období jsou vyšší než 750 mil. EUR. Mateřská společnost nadnárodní skupiny bude povinna podat tzv. „Zprávu podle zemí“, která bude obsahovat požadované údaje za všechny společnosti ve skupině, jako např. výnosy z transakcí mezi spojenými a nespojenými osobami, výsledek hospodaření před zdaněním, zaplacenou a splatnou daň z příjmu, základní kapitál, počet zaměstnanců, hodnotu hmotných aktiv a další údaje.

Novela v této souvislosti nově stanovuje také ohlašovací povinnost pro české společnosti z těch nadnárodních skupin, které splňují kritéria pro zpracování Zprávy podle zemí. Tyto české společnosti mají povinnost podat tzv. „Ohlášení“, ve kterém uvedou, která společnost ze skupiny bude podávat Zprávu podle zemí a ve které jurisdikci. Toto Ohlášení budou české společnosti podávat výhradně na Specializovaný finanční úřad. Lhůta pro podání Ohlášení je dle Zákona do konce prvního vykazovaného období. Ohlášení se podává pouze jednou, tj. za první vykazované období. Výjimkou je podání Ohlášení za všechna období, která končí dnem 31. října 2017, pro která je termín podání ohlášení stanoven na 31. říjen 2017. Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce daně uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Celý článek je k dispozici zde!